Please select your page
  • Slide
  • Slide


Reactie OCAP op antwoorden Minister Kamp inzake CO2 levering aan de tuinbouw

OCAP heeft kennisgenomen van de reactie van Minister Kamp op vragen van de Kamerleden Von Martels (CDA), Dijkstra en Weverling (beiden VVD) over de problemen met de CO2-levering aan de tuinbouw. De minister heeft uiteraard volledig gelijk als hij stelt dat de overheid geen rol heeft (in ieder geval hoeft te hebben) bij de feitelijke levering van CO2 aan de tuinbouw en de actuele problemen die daarmee deze zomer ontstonden na de brand bij Shell Pernis.
Belangrijker vindt OCAP dat de Minister in zijn antwoord ook aangeeft dat er wel een rol kan zijn in de structurele oplossing van de CO2 voorziening en dus het terugdringen van het aardgasverbruik en de CO2-uitstoot van de tuinbouwsector.

Het oplossen van het probleem van de beperkte leveringszekerheid is immers (ook) een maatschappelijk (en milieu) vraagstuk. De tuinbouwsector stoot met zijn aardgasverbruik jaarlijks zo’n zes megaton CO2 uit. De sector kan en wil overschakelen op duurzame energie (aard- en restwarmte) mits er voldoende leveringszekere externe CO2 beschikbaar is. CO2 is immers in de glastuinbouw essentieel; dat is ook de reden dat de tuinder (ook in de zomer) gas in zijn ketel of WKK stookt.
De minister benoemt in zijn antwoord terecht nog eens de initiatieven die tot een verbetering van de situatie kunnen (zullen) leiden en waarin de Rijksoverheid actief participeert. Met name de Green Deal en het CO2 Smart Grid – zijn belangrijke initiatieven waarin private bedrijven en de overheid zich – samen - inzetten om effectieve oplossingen te vinden.

OCAP heeft eind 2016 met LTO Noord Glaskracht en andere partijen een concreet plan bij de overheid voorgelegd om bij een afvalenergiecentrale CO2 te gaan afvangen en tegelijkertijd CO2 onder de Noordzee te bufferen. Daarmee komt de leveringszekerheid voor de tuinbouw op (vrijwel) 100 procent. Dan kan de sector overschakelen op duurzame energie en dus enorme hoeveelheden CO2 uitstoot voorkomen.
Dit project kan al in 2020 operationeel zijn, past volledig in de contouren van de door de Minister genoemde Green Deal en is in feite de eerste stap in de richting van het eveneens genoemde CO2 Smart Grid.

De antwoorden van de Minister sluiten dus volledig aan bij de plannen van de tuinbouwsector, de afvalbedrijven en OCAP. Daarbij tekent OCAP aan dat met alleen de aansluiting van nieuwe bronnen de leveringszekerheid weliswaar statistisch verbetert (of kan verbeteren), maar die zal dan (in de meeste gevallen) niet het vereiste zeer hoge (nagenoeg of volledig 100%) niveau bereiken. Daarom is het realiseren van een zogenoemde seizoenbuffer onder de Noordzee een integraal deel van het plan. Die buffer past bovendien perfect in de lang gekoesterde wens van de regering om ervaring op te doen met het afvangen en opslaan van CO2.

Het is duidelijk dat voor de realisatie van deze plannen geen sluitende businesscase te maken is. Voor de afvang van de CO2 bij de afvalcentrale is sprake van een zogenoemde onrendabele top. Voor het opslaan onder de Noordzee is ook overheidssteun noodzakelijk, die overigens perfect past in de door de overheid nadrukkelijk benoemde wens ervaring op te doen met CO2 opslag en die bovendien naadloos aansluit op de ambitie van het Rotterdamse Havenbedrijf.
In beide gevallen zou het gaan om een ‘gat’ van enkele tientallen miljoenen.

De voor het plan benodigde overheidsbijdrage per bespaarde hoeveelheid CO2 is ten opzichte van andere CO2-maatregelen zeer laag. De betrokken partijen blijven er bij de overheid dan ook op aandringen om dit plan snel te ondersteunen. Dan kan al in 2020 het gehele systeem operationeel zijn.

Bericht van 15 september 2017

 


 

Tuinbouwsector leidt schade door beperkte beschikbaarheid CO2 en heeft dringend meer aanvoer nodig om te verduurzamen

OCAP en LTO Glaskracht Nederland: “Stabiele CO2-voorziening noodzaak voor duurzame glastuinbouw”

De recente brand bij Shell in Pernis maakt voor het tweede achtereenvolgende jaar duidelijk hoe kwetsbaar de CO2-voorziening voor de glastuinbouwsector nog is. Shell Pernis is een van de twee bedrijven die op dit moment CO2 - die anders zou worden uitgestoten- via een leidingnetwerk leveren aan glastuinbouwbedrijven in het westen van het land. Door de brand is de levering van Shell nu stilgevallen en zit de glastuinbouw met grote problemen. Daarover zijn deze week door VVD en CDA al Kamervragen gesteld.

In de kassen is CO2 noodzakelijk om de groei van de gewassen te bevorderen. Die CO2 werd in het verleden verkregen door de verwarmingsketels te stoken. Dat gebeurde ook in de zomer, als er minder behoefte aan extra warmte is, maar veel behoefte aan CO2. Sinds er de mogelijkheid is om de CO2 vanuit de industrie af te nemen hoeft er in ieder geval in de zomer niet meer onnodig te worden gestookt. Daardoor wordt nu al 115 miljoen m3 minder gas gestookt, wat een besparing aan CO2 uitstoot oplevert van 0,2 Mton per jaar.

De glastuinbouwsector wil de komende jaren volledig overschakelen op duurzame warmte in plaats van aardgas. De sector verbruikt jaarlijks ruim 3 miljard m3 aardgas en produceert daarmee bijna 6 megaton CO2 uitstoot waarvan naar schatting de helft wordt benut in de kas om de plantgroei te bevorderen.

Om over te kunnen schakelen op duurzame warmte, moet de aanvoer van CO2 dan wel gegarandeerd zijn. Op dit moment zijn er maar twee bronnen. Die hebben samen niet voldoende capaciteit om de volledige tuinbouwsector te voorzien. Er zullen dus meer bronnen moeten komen. Maar problematischer nog is het feit dat een calamiteit zoals nu bij Shell, maar ook gewone onderhoudsstops of kleine storingen, direct onoverkomelijke problemen opleveren.

Nico van Ruiten, voorzitter van glastuinbouworganisatie LTO Glaskracht: “Door de brand bij Shell heeft de glastuinbouw nu maar een derde van de benodigde CO2 beschikbaar. Sommige tuinders klagen daardoor al over een productieverlies van twintig procent. Bij anderen zijn er flinke extra kosten omdat ze nu aardgas moeten stoken om toch voldoende CO2 te hebben. Dat is natuurlijk zonde in een tijd waarin we die CO2-emissie juist proberen terug te dringen.”

Als er meer CO2-bronnen op het systeem worden aangesloten en er een buffer is, zal het stoken van aardgas niet meer nodig zijn en kan de sector overschakelen op duurzame energie zoals geothermie.

De vereiste leveringszekerheid is volgens OCAP en brancheorganisatie LTO Glaskracht al op afzienbare termijn te realiseren. Ze hebben een plan bij de overheid neergelegd om nieuwe bronnen op het leidingsysteem aan te sluiten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de afvalenergiecentrale van Amsterdam, maar ook andere afvalbedrijven kunnen een bijdrage leveren. De Vereniging Afvalbedrijven is voorstander van dergelijke plannen. Daardoor komt ook voor de lange termijn voldoende CO2 voor de tuinbouw beschikbaar.

De plannen van OCAP en LTO Glaskracht zijn zeer concreet. De eerste stap, het aansluiten van de derde bron, zou al rond 2020 gerealiseerd kunnen zijn. Daarvoor is alleen nog een financiële bijdrage (de zogeheten onrendabele top) vereist. Buffering kan ook relatief snel worden gerealiseerd, maar dat zou idealiter gecombineerd kunnen worden met de plannen van de overheid om onder de Noordzee CO2 op te slaan. Dat zou, ook voor de overheid, een groot voordeel opleveren.

LTO Glaskracht voorzitter Nico van Ruiten: “Er zal snel een beslissing moeten komen over de structurele oplossing voor de CO2-behoefte van de glastuinbouw. Hergebruik levert tegen relatief lage maatschappelijke kosten een aanzienlijke uitstootbesparing. En door CO2-buffering te combineren met CO2-opslag, dalen ook daar de kosten. Vandaar dat LTO Glaskracht en OCAP de politiek oproepen een duurzame en stabiele CO2-voorziening voor de glastuinbouw op te nemen in het regeerakkoord”.

Bericht van 10 augustus 2017

 


 

OCAP realiseert nieuwe CO2-verbinding onder Het Scheur

CO2-leveracier OCAP heeft een nieuwe CO2 leiding aangelegd onder de Nieuwe Waterweg / Het Scheur, ter hoogte van de Blankenbergtunnel die daar wordt aangelegd.

Aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab voerde een boring uit waarbij de leiding, met een diameter van 66 cm, tot op een diepte van 35 meter onder het Scheur werd doorgevoerd.

In januari zal dit nieuwe leidingdeel in de bestaande CO2 leiding worden opgenomen. Met die leiding krijgen glastuinbouwbedrijven in Noord- en Zuid-Holland jaarlijks ruim een halve megaton CO2 geleverd. Door deze CO2 (die door OCAP wordt afgevangen bij Shell en bio-ethanolproducent Alco Energy) af te nemen hoeven de tuinders geen gas te stoken om zo CO2 (noodzakelijk voor de groei van hun gewassen) zelf te maken.

Bericht van 16 december 2016

 


 

Bio-ethanol producent Alco levert CO2 aan OCAP

Bio-ethanolproducent Alco Energy Rotterdam (AER) heeft vandaag een overeenkomst gesloten met OCAP voor de levering van CO2. OCAP brengt deze CO2 via een pijpleidingnet naar de glastuinbouw in Noord- en Zuid-Holland, waar het in de kassen wordt gedoseerd.

De Belgische AlcoGroup nam afgelopen zomer de productiefaciliteiten van het failliete Abengoa over en startte enige tijd geleden de productie weer op. Bij de productie van bio-ethanol (ethanol uit bio-massa) komt bio-CO2 vrij. Door deze bio-CO2 via OCAP naar de glastuinbouw te brengen, waar het fossiele CO2 vervangt, verbetert het uitstootprofiel van AER nog verder. De AlcoGroup heeft de ambitie om bij AER biobrandstof te produceren met een broeikasgasbesparing van meer dan 80% zoals dat nu al het geval is bij haar Gentse fabriek. Het CO2--gebruik door OCAP is daarin een essentiële stap.

Voor de glastuinbouw is de beschikking over deze bio-CO2 essentieel. De sector kwam afgelopen zomer in ernstige problemen toen er door het wegvallen van Abengoa te weinig CO2 beschikbaar was. Tuinders leden aanzienlijke schade doordat de groei van hun gewassen stagneerde en ze gedwongen waren aardgas te verstoken om toch nog enige CO2 te krijgen.

OCAP, een onderdeel van Linde Gas, levert sinds ruim tien jaar CO2 uit de industrie per pijpleiding aan de glastuinbouw, waar het wordt gebruikt om de groei van de gewassen te bevorderen. Door de CO2 van OCAP te gebruiken hoeft de tuinder aanzienlijk minder gas te stoken. Daardoor wordt niet alleen energie bespaard, maar ook CO2 uitstoot voorkomen.

Bericht van 30 november 2016

 


 

OCAP in brede coalitie om CO2 uitstoot terug te dringen door hergebruik

Doel: binnen 15 jaar acht miljoen ton CO2 hergebruiken

Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016 werd het CO2 Smart Grid geannonceerd. Ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen werken samen met het Rijk om gezamenlijk projecten te onderzoeken die het mogelijk maken om de CO2 uitstoot in Nederland sterk te verminderen. De bedoeling is CO2 bij bedrijven af te vangen en vervolgens te hergebruiken. Dat hergebruik kan in industriële processen, als grondstof in de industrie, als meststof in de tuinbouw of bijvoorbeeld de algenteelt. De ondertekenaars streven ernaar om binnen 15 jaar ten minste acht miljoen ton CO2 per jaar te hergebruiken. Dit is circa 5 procent van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Het belang van deze overeenkomst voor het milieu en voor de economie werd onderstreept door het feit dat van alle onderzochte projecten die gelanceerd werden tijdens de klimaattop, het CO2 Smart Grid de grootste impact heeft op de CO2 emissiereductie. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ondertekende de overeenkomst in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte.

Aanleggen smart grid
De partijen gaan voortvarend te werk. Er wordt een haalbaarheidsstudie gedaan op basis waarvan overheden en bedrijven kunnen besluiten om volgende stappen te zetten. De bedoeling is om al voor 2020 beslissingen te hebben genomen over de aanleg van een zogenoemd smart grid (de infrastructuur) om het hergebruik van zulke hoeveelheden CO2 mogelijk te maken. Die infrastructuur bestaat uit een leidingnetwerk, buffers en aansluitingen bij de CO2 producerende en gebruikende bedrijven. De verwachting is dat daarmee niet alleen de uitstoot van CO2 verminderd zal worden, maar dat op termijn ook nieuwe bedrijven naar Nederland kunnen komen die zich bezighouden met CO2 als grondstof.

Hergebruik CO2 steeds vaker mogelijk
Nog voor de aanleg van het smart grid kan al worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de CO2 levering aan de tuinbouw. Op dit moment nemen zo’n 500 tuinders in Zuid-Holland CO2 af van de raffinaderij van Shell en van Alco, een bio-ethanol producent. Die CO2 wordt via een pijpleiding van de beide fabrieken naar de glastuinbouw vervoerd en daar gebruikt om het aardgasverbruik in de glastuinbouw terug te dringen. Door minder aardgas te verstoken verminderen de tuinders hun CO2 uitstoot. Bedrijven waar ook CO2 kan worden afgevangen zijn de afvalenergiebedrijven van Amsterdam (AEB) en Rotterdam (AVR) maar ook energiecentrales en andere energie intensieve industrieën zoals staalproducenten, raffinaderijen, de chemische sector en cementbedrijven.

Terugdringen blijft noodzakelijk
De plannen van de groep bedrijven en overheden betekenen niet dat de noodzaak om de productie van CO2 terug te dringen vermindert. Die uitstoot zal drastisch omlaag moeten als Nederland aan zijn klimaatdoelstellingen wil voldoen. Het smart grid dat de organisaties willen ontwikkelen zal ervoor zorgen dat een deel van die uitstoot kan worden hergebruikt of (tijdelijk) opgeslagen, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Terugdringing, door onder meer een verhoging van de energie efficiency, blijft noodzakelijk.

De partners van OCAP in dit CO2 Smart Grid zijn AEB Amsterdam, Amsterdam Economic Board, AVR Rotterdam, BLOC, Deltalinqs, ECN, Gemeente Westland, Greenport Aalsmeer, Greenport Westland-Oostland, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Linde Gas, LTO Noord Glaskracht, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, ORAM, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, ROAD CCS, Tata Steel, TNO, VNO-NCW West, WarmteKoude Zuid-Holland en WarmteKoude MRA.

Bericht van 26 oktober 2016

 


 

OCAP deelt teleurstelling LTO over langere onderbreking CO2-voorziening

OCAP deelt de vandaag door LTO Glaskracht Nederland uitgesproken teleurstelling over de vertragingen bij de onderhoudsstop van Abengoa volledig.

Door deze vertraging heeft de tuinbouw weken langer zonder CO2 gezeten dan gepland. De grote irritatie bij de ondernemers vanwege overlast en productieverliezen is volledig te begrijpen en wordt ook door OCAP gedeeld. OCAP zal dan ook graag met LTO Glaskracht en met de aangesloten ondernemers in gesprek gaan om dit over te brengen aan Abengoa.

OCAP wijst er echter ook op dat beide CO2-leveranciers bij uitloop van onderhoud of een storing ook zelf schade lijden. Een productieonderbreking betekent immers voor de producent zelf een groot omzetverlies. Producenten zullen daarom altijd hun uiterste best doen om onderhoud voortvarend uit te voeren en hun proces zo ongestoord mogelijk te laten verlopen waarbij de CO2 als restproduct beschikbaar komt. Shell heeft dit laten zien door hun onderhoud sneller dan gepland af te ronden en eerder weer CO2 beschikbaar te hebben.

Structurele oplossing noodzakelijk

OCAP gaat niet alleen graag met LTO Glaskracht in gesprek over de communicatie met de leveranciers, maar wil ook samen met LTO Glaskracht en de aangesloten ondernemers werken aan mogelijke structurele oplossingen. De recente gebeurtenissen maken duidelijk dat er een groter probleem is dan alleen de bedrijfseconomische hinder die ondernemers nu ondervinden. De Nederlandse tuinbouwsector wil en moet duurzamer worden. Met name het gebruik van duurzame energie is zowel voor de sector als voor Nederland gewenst. Dat zou immers een substantiële bijdrage zijn aan de energie-doelstellingen die ons land heeft. Dat kan uitsluitend wanneer er een gegarandeerd ongehinderde beschikbaarheid van CO2 voor de sector is.

En ook daar is OCAP het volledig met LTO Glaskracht eens dat projecten, waarbij CO2 bij de industrie of bij energiecentrales wordt afgevangen, daarvoor absoluut noodzakelijk zijn. De maatschappelijke behoefte - en economische noodzaak - daarvoor zijn groot. OCAP zal graag met LTO Glaskracht en andere belanghebbenden samen optrekken om industrie en politiek van dit belang te overtuigen, zodat de tuinbouw sector, in het belang van Nederland, op korte termijn verder kan verduurzamen.

Bericht van 17 april 2015

 


 

OCAP sluit zich aan bij ‘Club van 100’

OCAP heeft zich aangesloten bij de ‘Club van 100’, een initiatief van Wageningen UR Glastuinbouw.

De bedrijven die hieraan meedoen richten zich op het stimuleren van toegepast-strategische onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw.

Jacob Limbeek onthult als teken van deelname aan de ‘Club van 100’ een bord op de hoofdlocatie van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Dit is dé Nederlandse locatie voor toegepast-strategisch onderzoek voor de tuinbouw.

Het uitgebreide persbericht over de start van de ‘Club van 100' is hier te vinden.

Bericht van 28 november 2014

 


 

OCAP tekent Green Deal

Op 10 juni heeft staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, samen met veertien andere partijen, de Green Deal ‘CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland’ ondertekend.

OCAP is een van de deelnemende partijen.

Met deze Green Deal spreken provinciale, regionale én landelijke overheden, tuinbouworganisaties en industriële bedrijven af ervoor te gaan zorgen dat glastuinbouwbedrijven op termijn over kwalitatief goede CO2 tegen een gunstige prijs kunnen beschikken. Door de emissie van de industrie in Noord-Holland te gebruiken, kunnen glastuinbouwondernemers uiteindelijk duurzamer produceren en de energiekosten flink reduceren. Via de Green Deal draagt OCAP dus bij aan het bereiken van de nationale doelstellingen voor energiebesparing en CO2 emissie-reductie.

Op dit moment wordt de haalbaarheid bepaald van verschillende methodes om CO2 uit de rookgassen van de industrie te halen. Er wordt daarbij toegewerkt naar een proefinstallatie die in 2015 moet draaien. Hiertoe werkt OCAP nauw samen met Kas als Energiebron en AEB Exploitatie BV. Tegelijkertijd wordt gekeken in hoeverre bestaande leidingen kunnen worden gebruikt voor CO2-transport naar de glastuinbouwbedrijven.

Lees hier het uitgebreide persbericht.

Bericht van 10 juni 2014

 


 

Voortgang back-up installatie

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de realisatie van de back-up installatie bij het compressorstation van OCAP in Pernis.

De installatie bestaat uit twee enorme tanks, ieder goed voor maar liefst 300 ton vloeibare CO2, en een verdamper. Vanuit de tanks kan de vloeibare CO2 in het leidingnet worden verdampt. De energie die daarvoor noodzakelijk is, komt voor een belangrijk deel van de restwarmte van de compressoren. Als die onvoldoende energie kunnen leveren, dan gebruikt de installatie de warmte van het water van de Oude Maas.
De tanks waren eerder in gebruik bij Linde in Frankrijk. In de loop van februari kwamen ze per schip en speciaal zwaar transport aan op hun nieuwe bestemming.

 

Klik hier om dit transport te zien als bovenstaande film niet werkt.

Op dit moment wordt de laatste hand aan de installatie gelegd en worden de noodzakelijke tests uitgevoerd. Zodra die zijn afgerond, zal met het vullen van de installatie worden begonnen. De snelheid van het vullen is dan afhankelijk van de beschikbaarheid op de Europese markt.

Bericht van 1 mei 2014

 


 

OCAP komt nog deze zomer met back-up mogelijkheden

OCAP zal nog in de zomer van 2013 tuinders de mogelijkheid bieden om aanvullende CO2 af te nemen.

Als er een beperking is in het aanbod bij de bronnen zal OCAP deze CO2 centraal inkopen op de markt voor vloeibare CO2 en centraal opslaan. Via een speciaal hiervoor te bouwen permanente installatie wordt deze CO2 verdampt en in het leidingnet gevoed.

Tuinders kunnen zo tijdens storingen en onderhoud extra CO2 afnemen en optimaal in hun behoefte voorzien.

OCAP verwacht dat de bouw van de installatie al op zeer korte termijn kan beginnen en nog tijdens de zomer zal worden afgerond. Met het project zijn enkele miljoenen euro’s gemoeid.

Bericht van 19 februari 2013

 


 

Tweede bron OCAP in gebruik

Op 1 januari heeft OCAP zijn installatie bij de tweede CO2-bron (bio-ethanolproducent Abengoa) definitief in gebruik genomen.

Zo’n 500 tuinders die hun CO2 van OCAP betrekken krijgen daardoor meer leveringszekerheid. Tijdens onderhoudsstops of storingen van de ene bron kan met de andere bron de levering in de meeste gevallen tenminste deels doorlopen. Daarnaast kan OCAP met deze CO2 de levering uitbreiden aan kwekers in de Zuidplaspolder en aan Eneco.

Met de investering in deze tweede bron, en de uitbreiding van het distributienet, is voor OCAP een bedrag gemoeid van ruim 35 miljoen euro.
Vijf miljoen hiervan is beschikbaar gesteld door het toenmalige ministerie van VROM, Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas en de Provincie Zuid-Holland ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder.

Bericht van 2 maart 2012

 


 

OCAP neemt CO2 in van Abengoa

CO2-leverancier OCAP neemt sinds kort CO2 in vanuit de tweede bron, bio-ethanolfabrikant Abengoa in Europoort.Alhoewel nog wel wat aanvullende technische tests worden gedaan, gaat OCAP ervan uit dat de tweede bron op korte termijn ook officieel in bedrijf zal zijn.

Nadat de bouw van de installaties om CO2 af te vangen en op druk te brengen voorspoedig was verlopen, ontstonden er in de laatste fase van het project toch nog problemen. De CO2 bleek niet volledig te voldoen aan de strenge specificaties die levering in de kassen vereist. Abengoa heeft daarop in de afgelopen weken een aanvullende reinigingsinstallatie gebouwd. Daardoor is de CO2 nu volledig conform de vereiste specificaties. OCAP neemt de CO2 in en levert die ook aan de tuinders. OCAP verwacht na wat laatste tests de tweede bron op korte termijn formeel in bedrijf te nemen.

Bericht van 15 november 2011

 


 

OCAP start met proefinname Abengoa-CO2

OCAP neemt vandaag voor het eerst CO2 in van Bio-ethanolproducent Abengoa. Daarmee start de proef- en testfase die naar verwachting enkele weken zal duren.

In die periode test OCAP de installaties die werden gebouwd om de CO2 bij de bio-ethanolfabriek af te vangen, verder te zuiveren en dan op druk te brengen.

De CO2 zelf is de afgelopen periode aan de nodige kwaliteitsonderzoeken onderworpen en door de Universiteit van Wageningen (WUR) van voldoende kwaliteit bevonden.

De CO2 die in de komende testperiode wordt ingenomen, komt uiteraard al wel bij de afnemers terecht.

OCAP kampt nog steeds met beperkte levering vanuit de bestaande bron, maar verwacht dat de problemen die daardoor in het verleden ontstonden (beperkte beschikbaarheid voor de tuinbouw) nu snel zullen afnemen.

Bericht van 20 juli 2011

 


 

Wethouder Haarman overhandigt vergunningen CO2-distributienetwerk Bentwoud

Op maandag 7 februari 2011 overhandigde wethouder Herman Haarman de vergunningen.

 

Hierdoor kan in Bentwoud het CO2-distributienetwerk van OCAP gerealiseerd worden. De CO2 die hiermee wordt gedistribueerd is bestemd voor tuinders in de Zuidplaspolder. Zij gebruiken de CO2 om de groei en de kwaliteit van hun teelt te bevorderen. OCAP nam samen met Visser & Smit Hanab, de aannemer van het project, de vergunningen in ontvangst.

 

Bericht van maandag 7 februari 2011

 


 

Minister Huizinga geeft startsein volgende fase OCAP-CO2

Zo’n honderd gasten waren 30 augustus aanwezig tijdens de feestelijke start van de uitbreiding van het leidingnet van OCAP-CO2 in de Zuidplaspolder.

Minister Tineke Huizinga reed het terrein op van rozenkwekerij Marjoland in Waddinxveen in een biodieseltruck met de eerste pijpleidingen. Met haar aanwezigheid onderstreepte minister Tineke Huizinga het belang dat de overheid hecht aan duurzaamheid. Het hergebruik van CO2 die vrijkomt bij industriële processen in de glastuinbouw is hiervan een sprekend voorbeeld. De uitbreiding is mogelijk geworden doordat OCAP vanaf volgend jaar CO2 kan betrekken van bio-ethanolfabrikant Abengoa.
Onder de gasten waren ook burgemeester Bert Cremers van Waddinxveen, Govert Veldhuijzen (gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland) en afgevaardigden van de nieuwe gemeente Zuidplas. En natuurlijk een groot aantal van de 40 glastuinders in de Zuidplaspolder die vanaf volgend jaar CO2 van OCAP gaan afnemen.

Lees hier het uitgebreide persbericht.

startsein_Zuidplaspolder.jpg

Bericht van dinsdag 31 augustus 2010

 


 

Werkzaamheden uitbreiding leidingnet in Zuidplaspolder begonnen

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van het leidingnet van OCAP-CO2 in de Zuidplaspolder begonnen. Het werkterrein wordt in week 35 ingericht, waarna in week 36 de graafwerkzaamheden starten.
Onder Publieksinformatie kunt u volgen hoe het werk vordert. Zijn er werkzaamheden in uw directe omgeving, dan krijgt u hiervan ook persoonlijk bericht.
Heeft u vragen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bericht van dinsdag 31 augustus 2010

 


 

Tweede bron maakt voortbestaan RoCa-project mogelijk

Bij de tweede bron, bio-ethanolfabriek Abengoa, zal meer CO2 vrijkomen dan er in eerste instantie door de tuinders in de Zuidplaspolder wordt gevraagd. Hierdoor zal OCAP over ruim voldoende CO2 beschikken om aan extra tuinders in de B-driehoek te leveren. Het gaat daarbij om tuinders die binnen het RoCa-project warmte en CO2 afkomstig van E.ON geleverd krijgen door Eneco. Deze levering van CO2 stopt na 2015. OCAP gaat deze levering van CO2 aan Eneco overnemen. Hierdoor blijft het voortbestaan van het RoCa-project gewaarborgd.
Voor de bestaande afnemers van OCAP en de nieuwe tuinders in de Zuidplaspolder heeft dit geen gevolgen. Tegen de tijd dat er aan de nieuw te ontwikkelen gebieden in de Zuidplaspolder moet worden geleverd (verwacht wordt vanaf 2013), zal OCAP ook daarvoor voldoende CO2 beschikbaar hebben.

Bericht van dinsdag 31 augustus 2010

 


 

Installatie modems biedt voordelen

Dankzij onderstaande extra functionaliteiten kan OCAP de algehele CO2-afname beter afstemmen op de behoeften van de tuinder en worden storingen gemakkelijk en snel opgelost.

1. In de loop van 2010 kunnen OCAP-klanten via MyOCAP precies hun volgen en bijbehorende rapporten downloaden.

2. Door afspraken met tuinders kan OCAP bij hun modems op afstand de maximale dagafname reguleren als de vraag naar CO2 het aanbod overstijgt. Zo worden leveringsonderbrekingen voorkomen.

3. Bij een storing in de afleverset kan OCAP op afstand de storing analyseren. Een belangrijk deel van de storingen kan zelfs op afstand worden opgelost. Door een goede voorbereiding op basis van de analyse vooraf kan OCAP een storing ook ter plaatse sneller verhelpen.

Mocht u vragen hebben over de modem, twijfel dan niet en neem contact op met OCAP.

Bericht van donderdag 25 februari 2010